Performans: Aktörler, Objeler, Mekânlar

Çağrı Metni – 8. Yıllık Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Lisansüstü Araştırma Sempozyumu 

Başvuru İçin Son Gün: 31 Aralık 2019, Salı

Koç Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü (ARHA), 26 Mart 2020’de Beyoğlu, İstanbul’da bulunan Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi’nde (ANAMED) gerçekleştirilecek olan 8. Yıllık Lisansüstü Öğrenci Araştırma Sempozyumu’nu duyurmaktan memnuniyet duyar.

Performans: Aktörler, Objeler, Mekânlar başlıklı sempozyum, performans etrafında şekillenen sanatsal ve kültürel eylemlerin çeşitli tezahürlerini incelemeyi amaçlarken onların süregelen yaygınlığını tartışmaya açmayı ve farklı mekânsal, zamansal, toplumsal ve kişisel bağlamlardaki nüanslarının izini sürmeyi merkezine almaktadır. Kimliğin şekillenmesi, toplumsal cinsiyetin inşası, benliğin ifadesi ve topluluğun tanımlanmasında faydalanıldığı şekliyle performans sonuçları analiz edilecektir. Performansı geniş anlamıyla tanımlıyoruz, dolayısıyla kutsal veya seküler olanı, toplumsal veya kişisel olanı, aynı zamanda gösterişli veya gündelik olanı kapsamaktadır. Ayrıca, kelimeler ve eylemler arasındaki bağımlı ilişkiye işaret eden edimsellik, sanattaki yansımaları sebebiyle bu çerçeveyle ilişkili bir konu olarak belirmektedir.

Bu sempozyum, kültür ve sanatta performans temasıyla ilintili çeşitli konu başlıklarını, araştırma alanlarını ve dönemleri de içeren farklı perspektif ve disiplinleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bildiri konuları, bunlarla kısıtlı olmamakla birlikte, şu konuları içerebilir:

 • Performans tasvirleri
 • Performans ve mekân
 • Performans, mimari ve şehir planlaması
 • Devlet gücü ve teatrallik, törenler, alaylar
 • İmparatorluk performansları ve askeri performanslar
 • Kutsal performanslar, ayinler ve ritüeller
 • Kimliklerin icra edilmesi
 • Kültürün icrası
 • Sanatta edimsellik
 • Performans olarak toplumsal cinsiyet
 • Performans sanatları, tiyatro, dans, gösteriler 
 • Müzik icrası, müzisyenler, müzik aletleri
 • Bellek ve performans
 • Performansları belgelemek
 • Performansları sahnelemek ve yeniden sahnelemek
 • Performans yoluyla kendini ifade
 • Somut olmayan kültür varlıkları ve performans
 • Müzecilik çalışmalarında edimsellik

Arkeoloji, sanat tarihi, tarih, kültürel miras, müzecilik ve diğer bağlantılı alanlardan öğrenciler, Anadolu, Akdeniz, Ege, Karadeniz, Balkanlar, Levant ve Yakın Doğu’da Prehistorik dönem, Tunç ve Demir çağları, Klasik dönem, Bizans ve Osmanlı dönemleri ile modern çağı da kapsayan farklı dönemlere dair araştırmalarını sunmaları için davet edilmektedir.

Araştırmalarının herhangi bir aşamasındaki yüksek lisans ve doktora öğrencileri konferansa başvuruda bulunabilirler. Konferans dili İngilizce olmakla birlikte konferans ve poster sunumları İngilizce veya Türkçe olarak yapılabilecektir. Başvuruların 250 kelimelik bir özetle en geç 31 Aralık 2019 tarihinde arhasymposium@gmail.com adresine yapılması gerekmektedir. Başvuranların kabul edilip edilmedikleri Ocak ayının ortasında kendilerine bildirilecektir.

Sorularınız için arhasymposium@gmail.com adresine e-posta gönderebilir ya da arhags.ku.edu.tr ve www.facebook.com/ARHAsymposium adreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Performance: Actors, Objects, Spaces

Call for Papers – The 8th Annual Koç University Archaeology and History of Art Graduate Research Symposium

Application Deadline: 31 December 2019, Tuesday

Koç University’s Department of Archaeology and History of Art (ARHA) is pleased to announce its 8th Annual Graduate Student Research Symposium, which will be held on 26 March 2020 at Koç University’s Research Center for Anatolian Civilizations (ANAMED), located in Beyoğlu, Istanbul.

The symposium titled Performance: Actors, Objects, Spaces aims to investigate various manifestations of artistic and cultural acts revolving around performance in order to discuss their enduring prevalence and trace their nuances in different spatial, temporal, social, and personal contexts. Outcomes of performances as employed in building identity, constructing gender, expressing self, and defining community will be analyzed. Our definition of performance is broad: it embraces the sacred and the secular, the social and the personal, and the spectacular and the quotidian. Moreover, performativity, or the interdependent relationship between words and actions, emerges as a topic of interest in this framework, owing to its reflections in the arts.

This symposium seeks to bring together a diverse range of perspectives and disciplines concerned with a span of subjects, areas and periods of research converging around the theme of performance in the arts and culture. Paper topics may include, but are not limited to:

 • Depictions of performance
 • Performance and space
 • Performance, architecture and urban planning
 • State power and theatricality, ceremonies and processions
 • Imperial and military performances
 • Sacred performances, rites and rituals
 • Performing identities
 • Performing culture
 • Performativity in arts
 • Gender as performance
 • Performing arts, theatre, dance, spectacles 
 • Performing music, musicians, musical instruments
 • Memory and performance
 • Documenting performances
 • Staging and restaging performances
 • Self-expression through performance
 • Intangible cultural heritage and performance
 • Performativity in museum studies

Students of archaeology, art history, history, cultural heritage, museum studies and related fields are invited to present research related to Anatolia and its neighboring regions, including the Mediterranean, Aegean, Black Sea, the Balkans, the Levant and the Ancient Near East, from the earliest prehistoric times through the Bronze and Iron Ages, the Classical, Byzantine and Ottoman periods, and into contemporary times.

All graduate students are encouraged to apply, including M.A. and Ph.D. students at any stage of their studies. The conference will be held in English, but we are open to accepting presentations and posters in both English and Turkish. Applicants should submit a 250-word abstract by 31 December 2019 to: arhasymposium@gmail.com

Applicants will be notified of their acceptance by the middle of January. For other questions, please contact arhasymposium@gmail.com or visit arhags.ku.edu.tr and www.facebook.com/ARHAsymposium.